H.263 là gì?

H.263 là một nén video chuẩn ban đầu được thiết kế như là một định dạng nén bitrate thấp cho hội nghị truyền hình . It was developed by the ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) in a project ending in 1995/1996 as one member of the H.26x family of video coding standards in the domain of the ITU-T. Nó được phát triển bởi các -ITU T Video Coding Experts Group (VCEG) trong một dự án kết thúc trong 1995/1996 là một trong những thành viên của gia đình H.26x của video mã hóa tiêu chuẩn trong lĩnh vực của ITU-T.

H.263 has since found many applications on the internet: much Flash Video content (as used on sites such as YouTube , Google Video , MySpace , etc.) used to be encoded in Sorenson Spark format (an incomplete implementation of H.263 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ), though many sites now use VP6 or H.264 encoding. H.263 có kể từ khi tìm thấy nhiều ứng dụng trên internet: nhiều Flash Video nội dung (như được sử dụng trên các trang web như YouTube , Google Video , MySpace , vv) được sử dụng để được mã hóa trong Sorenson Spark định dạng (một thực hiện không đầy đủ của H.263 [ 1] [2] [3] ), mặc dù nhiều trang web hiện nay sử dụng VP6 hoặc H.264 mã hóa. The original version of the RealVideo codec was based on H.263 up until the release of RealVideo 8. [ 4 ] Các phiên bản ban đầu của RealVideo codec dựa trên H.263 cho đến việc phát hành của RealVideo 8. [4]

H.263 is a required video codec in ETSI 3GPP technical specifications for IP Multimedia Subsystem (IMS), Multimedia Messaging Service (MMS) and Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service ( PSS ). [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] In 3GPP specifications, H.263 video is usually used in 3GP container format . H.263 là một video codec cần thiết trong ETSI 3GPP thông số kỹ thuật cho hệ thống con đa phương tiện IP (IMS), Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) và kết thúc trong suốt-to-end chuyển mạch gói dịch vụ Streaming ( PSS ). [5] [6] [ 7] Trong thông số kỹ thuật 3GPP, video H.263 thường được sử dụng trong 3GP định dạng container .

The codec was first designed to be utilized in H.324 based systems ( PSTN and other circuit-switched network videoconferencing and videotelephony), but has since also found use in H.323 ( RTP /IP-based videoconferencing), H.320 ( ISDN -based videoconferencing), RTSP ( streaming media ) and SIP (Internet conferencing) solutions. codec lần đầu tiên được thiết kế để được sử dụng trong H.324 dựa trên hệ thống ( PSTN và các chuyển mạch mạng hội nghị truyền hình và videotelephony), nhưng kể từ đó cũng phát hiện sử dụng trong H.323 ( RTP hội nghị truyền hình trên nền IP /), H.320 ( ISDN dựa trên hội nghị truyền hình), RTSP ( streaming media ) và SIP (Internet conferencing) giải pháp.

H.263 was developed as an evolutionary improvement based on experience from H.261 , the previous ITU-T standard for video compression, and the MPEG-1 and MPEG-2 standards. H.263 được phát triển như một sự cải tiến tiến hóa dựa trên kinh nghiệm từ H.261 , T trước đó ITU-tiêu chuẩn cho nén video, và MPEG-1MPEG-2 tiêu chuẩn. Its first version was completed in 1995 and provided a suitable replacement for H.261 at all bitrates. phiên bản đầu tiên của nó đã được hoàn thành vào năm 1995 và cung cấp một thay thế thích hợp cho H.261 ở tất cả các bitrate. It was further enhanced in projects known as H.263v2 (also known as H.263+ or H.263 1998), MPEG-4 Part 2 and H.263v3 (also known as H.263++ or H.263 2000). [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] MPEG-4 Part 2 is H.263 compatible in the sense that a basic H.263 bitstream is correctly decoded by an MPEG-4 Video decoder. [ 8 ] [ 11 ] Nó đã được tăng cường hơn nữa trong các dự án được gọi là H.263v2 (còn gọi là H.263 + hoặc H.263 1998), MPEG-4 Part 2 và H.263v3 (còn gọi là H.263 + + hoặc H.263 2000) . [8] [9] [10] MPEG-4 Part 2 là H.263 tương thích theo nghĩa là một bitstream H.263 cơ bản là chính xác được giải mã bởi một-Video bộ giải mã MPEG 4. [8] [11]

The next enhanced codec developed by ITU-T VCEG (in partnership with MPEG ) after H.263 is the H.264 standard, also known as AVC and MPEG-4 part 10. Các codec nâng cao tiếp theo được phát triển bởi ITU-T VCEG (hợp tác với MPEG ) sau khi H.263 là H.264 tiêu chuẩn, còn được gọi là AVC và MPEG-4 phần 10. As H.264 provides a significant improvement in capability beyond H.263, the H.263 standard is now considered a legacy design. Như H.264 cung cấp một cải tiến đáng kể trong khả năng vượt H.263, tiêu chuẩn H.263 được xem là một thiết kế di sản. Most new videoconferencing products now include H.264 as well as H.263 and H.261 capabilities. Hầu hết các sản phẩm hội nghị truyền hình mới hiện nay bao gồm H.264 cũng như H.263 và H.261 khả năng.

Advertisements

huong dan ket noi windows 7, 2003, 2008, xp voi iscsi server, openfiler, san

A. Hướng dẫn cài đặt Openfiler trên giao diện đồ họa

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler

I. Giới Thiệu

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler . Bài viết chắc cũng còn nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp ý kiến chia sẻ thêm

II. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng tối thiểu để bạn có thể cài Openfiler :
1. CPU x86 hoặc x64 , 512MB RAM và 1GB ổ đĩa để cài OS.
2. Bạn cần ít nhất 1 Card Mạng
3. CDROM hoặc DVD để có thể bỏ đĩa cài đặt
4. Ổ đĩa cần phải có các Driver hỗ trợ đầy đủ

III. Cài đặt

Bắt đầu cài đặt bạn bỏ đĩa Openfiler vào ổ CD/DVD-ROM và chắc rằng bạn đã chỉnh chế độ để có thể khởi động bằng CD/DVD-ROM . Sau khi khi nhấn khởi động màn hình Boot sẻ hiển thị

Readmore

http://quantrinet.com/forum/showthread.php?p=67231#post67231

huong dan cai dat, cau hinh va su dung openfiler – san – iscsi server

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng Openfiler – SAN (toàn tập)

 

A. Hướng dẫn cài đặt Openfiler trên giao diện đồ họa

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler

I. Giới Thiệu

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler . Bài viết chắc cũng còn nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp ý kiến chia sẻ thêm

II. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng tối thiểu để bạn có thể cài Openfiler :
1. CPU x86 hoặc x64 , 512MB RAM và 1GB ổ đĩa để cài OS.
2. Bạn cần ít nhất 1 Card Mạng
3. CDROM hoặc DVD để có thể bỏ đĩa cài đặt
4. Ổ đĩa cần phải có các Driver hỗ trợ đầy đủ

III. Cài đặt

Bắt đầu cài đặt bạn bỏ đĩa Openfiler vào ổ CD/DVD-ROM và chắc rằng bạn đã chỉnh chế độ để có thể khởi động bằng CD/DVD-ROM . Sau khi khi nhấn khởi động màn hình Boot sẻ hiển thị

 

Readmore

 

http://quantrinet.com/forum/showthread.php?p=67231#post67231

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng Openfiler – SAN (toàn tập)

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng Openfiler – SAN (toàn tập)

A. Hướng dẫn cài đặt Openfiler trên giao diện đồ họa

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler

I. Giới Thiệu

Bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Openfiler bằng hình ảnh trên giao diện đồ họa . Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc cài đặt cũng như Test Lab các bài viết liên quan đến Openfiler . Bài viết chắc cũng còn nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp ý kiến chia sẻ thêm

II. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng tối thiểu để bạn có thể cài Openfiler :
1. CPU x86 hoặc x64 , 512MB RAM và 1GB ổ đĩa để cài OS.
2. Bạn cần ít nhất 1 Card Mạng
3. CDROM hoặc DVD để có thể bỏ đĩa cài đặt
4. Ổ đĩa cần phải có các Driver hỗ trợ đầy đủ

III. Cài đặt

Bắt đầu cài đặt bạn bỏ đĩa Openfiler vào ổ CD/DVD-ROM và chắc rằng bạn đã chỉnh chế độ để có thể khởi động bằng CD/DVD-ROM . Sau khi khi nhấn khởi động màn hình Boot sẻ hiển thị

 

Readmore

 

http://quantrinet.com/forum/showthread.php?p=67231#post67231

 

Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên Centos 5 (Linux)

Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên Centos 5 (Linux)

Các bạn tham khảo bài giới thiệu về plesk 10 ở bài bên dưới nha

http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=5122

Phần này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách cài đặt plesk

1. Truy cập vào trang parallels để tải phần mềm cài đặt về máy

http://www.parallels.com/products/plesk/download/

Chọn và tải về phiên bản plesk thích hợp mà bạn muốn cài

Sử dụng SSH Secure Shell kết nối vào server của bạn

 

Read more

Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên windows 2003, 2008

Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên windows 2003, 2008

Các bạn tham khảo bài giới thiệu về plesk 10 ở bài bên dưới nha

http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=5122

Phần này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách cài đặt plesk

1. Truy cập vào trang parallels để tải phần mềm cài đặt về máy

http://www.parallels.com/products/plesk/download/

Chọn và tải về phiên bản plesk thích hợp mà bạn muốn cài

2. Nhập mật khẩu tài khoản administrator của server, bấm Login

 

Read more

 

Have a fun!

giới thiệu, hướng dẫn cài đạt, sử dụng Plesk 10

giới thiệu, hướng dẫn cài đạt, sử dụng  Plesk 10

 

Parallels Plesk Panel

. Các dịch vụ chính mà Plesk cung cấp bao gồm Web, Thư điện tử, Cơ sở dữ liệu, và hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình như PHP, ASP.NET …

Phiên bản mới nhất Plesk 10 là bước chuyển đổi hoàn toàn về mặt giao diện quản lý, cũng như sự cải tiến về mặt giải pháp kỹ thuật so với các phiên bản trước đây. Các tính năng của Plesk 10 có thể được tóm gọn trong 3 cụm từ sau:

  • Dễ sử dụng
  • Đầu tư hiệu quả
  • Giải pháp toàn diện

Dễ sử dụng

Giao diện thân thiện: cấu trúc bảng quản lý được phân bổ và trình bày theo từng nhóm chức năng riêng biệt giúp cho người dùng cuối nhanh chóng làm quen và nắm bắt cách sử dụng.

Giám sát máy chủ: cho phép quản trị viên dễ dàng theo dõi tình trạng hiện tại của máy chủ từ đó chủ động trong việc khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, tính năng tự động cảnh báo khi tài nguyên vượt quá giới hạn qui định cũng là một trợ thủ đắc lực.

Quản lý truy cập: quản trị viên có thể gán quyền truy cập vào từng ứng dụng web riêng biệt ứng với từng nhóm người dùng khác nhau.

Cập nhật nhanh chóng, đơn giản: hỗ trợ tính năng khôi phục lại trạng thái trước khi nâng cấp trong trường hợp xảy ra lỗi.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Nhật …

Khả năng sinh lợi


Read more

Quản trị net