Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đề án nghiên cứu và đưa ra giải pháp phòng chống tấn công DoS, DDoS

Đồ Án: Tấn công DDoS

Tìm hiểu về  tấn công trên  mạng  dùng kỹ thuật  DOS / DDOS (Denial of Service /Distributed Denial Of Service ) và  đưa  ra một số chính sách phòng chống

CHƯƠNG I>  TỔNG QUANG AN TOÀN MẠNG

1.1.    Mở đầu

1.2.    Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn mạng

1.2.1. Lổ hổng

1.2.2. Các kỹ thuật tấn công trên mạng

1.3.    Các dịch vụ cơ chế bảo mật và tấn công

1.3.1. Dịch vụ bảo mật ( Security service)

1.3.2. Cơ chế bảo mật (Security Mechanish)

1.3.3. Tấn công bảo mật (Security Attack)

CHƯƠNG II>Kỹ THUẬT  TẤN CÔNG DOS /DDOS

2. Giới  thiệu chung về  Dos/DDos

2.1.           khái Niệm DOS (Denial of Service)

2.1.1.  Những khả năng bị tấn công bằng Dos

2.2.     Các kỹ thật tấn công

2.2.1.  Khái niệm TCP bắt tay ba chiều

2.2.2.  lợi dụng TCP Thực hiện phương pháp SYS Flood

2.2.3 . Tấn công băng thông

2.2.4.  Kiểu Tấn công vào tài nguyên hệ thống

2.3      Biện pháp phòng chống

2.4      Khái niệm DDos  (Distributed Denial Of Service)

2.4.1   Các giai đoạn của cuộc tấn công DDos

2.4.2   Kiến trúc tổng quan của DDos attack-network

2.4.3   Mô hình Agent – Handler

2.4.3   Mô hình IRC – Based

2.5      Phân Loại kiểu tấn công DDos

2.5.1.  Những kiểu tấn công làm cạn kiệt băng thông

2.5.1.1.  Flood attack

2.5.1.2.  Amplification Attack

2.5.2.       Những kiểu tấn công làm cạn kiệt tài nguyên

2.5.2.1. Protocol Exploit Attack

2.5.2.2. Malformed Packet Attack

2.6.      Một số đặc tính của công cụ DdoS attack

2.6.1. Cách thức cài đặt DDoS Agent

2.6.2. Giao tiếp trên Attack-Network

2.6.3. Các nền tảng hỗ trợ Agent

2.7.     Một số công cụ DDoS

2.8. Những kỹ thuật ANTI- DDOS

2.9 Một số phương pháp phòng chống

CHƯƠNG  III :  ĐỀ MÔ

3.1. Đưa ra một số đoạn code tấn công Dos/DDos

3.2. Giới thiệu một số tool attack

3.3. Thực hiện chạy thử trên mạng

CHƯƠNG IV > ĐƯA RA CƠ CHẾ PHÒNG THỦ TỐT NHẤT

CHƯƠNG V >   KẾT LUẬN

Các bạn tìm và tham khảo thêm ở

http://quantrinet.com/forum/

Diễn đàn tự học, nghiên cứu về mạng, bảo mật mạng dành cho các bạn theo nghành Quản Trị Mạng, Bảo Mật Hệ Thông.

Cùng nhau kết bạn và chia sẽ kiến thức của bạn ở:

Home: http://quantrinet.com

Email: Emailtinhoc@yahoo.com

Advertisements
%d bloggers like this: